ร่วมงานกับเรา

unnamedunnamed
Title เจ้าหน้าที่แผนกทัวร์ต่างประเทศ
Job Information

 • จัดสรรแพคเกจทัวร์ ทัวร์ ต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการขาย และบริหารจัดการด้านตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ควบคุมดูแลให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสจากการขายเป็นเดือน และรายได้อื่น ฯ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ฯลฯ

 • ปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

 • มีประสบการณ์ขาย และทำโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ได้
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน มีจิตอาสา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเบื้องต้น
 • มีทักษะในการนำเสนอ และต่อ รอง ที่ดี
 • ที่พักอาศัย หากอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now


Title เจ้าหน้าที่แผนกตั๋วเครื่องบิน
Job Information

รายละเอียดงาน :

 • ขายตั๋วเครื่องบิน ทั้งภายใน ประเทศ และต่างประเทศ

สวัสดิการ:

 • ปรับเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานประจำ
 • โบนัส สำหรับพนักงานประจำ
 • ฯลฯ

 • ปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้เบื้องต้นการใช้ระบบ Amadeus, Abacus, Galileo อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • พูดจาไพเราะ รักงานบริการ มีประสบการณ์ขายตั๋วเครื่องบิน
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ใช้งานได้ ดี
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน มีจิตอาสา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
 • หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now


Title Sales Coordinate
Job Information

 • ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับลูกค้า
 • จัดทำ เอกสารโปรแกรม ท่องเที่ยว

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานประจำ
 • เงินพิเศษ
 • ฯลฯ

คุณสมบัติ :

 • พูดจาไพเราะ รักงานบริการ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ใช้งานได้ ดี
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน มีจิตอาสา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
 • หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now


Title รอง ผจก ทัวร์ภายในประเทศ
Job Information

 • จัดสรรแพคเกจทัวร์ ทัวร์ ในประเทศ ให้เหมาะสมกับตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด วางกลยุทธ์ วางแผนการทำตลาดด้านการตลาดเชิงรุก
 • วางแผนการขาย และบริหารจัดการด้านตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ควบคุมดูแลให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • Commission ตามกำไรจากการขาย
 • ปรับเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานประจำ
 • โบนัสประจำปี
 • ฯลฯ

 • ปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด
 • มีความรู้ ความชำนาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การทำตลาด
 • มีความรู้ ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • ที่พักอาศัย หากอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สามารถทำงานภายใต้ แรงกดดัน ได้ และตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
Apply Now


Title แผนกรับจองทัวร์
Job Information

 • เสนอขายทัวร์ต่างประเทศ ทั้งทัวร์หน้าร้านและกรุ๊ปเหมา
 • วางแผนการขาย
 • ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับลูกค้า
 • ส่งกรุ๊ป อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนามบิน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสจากการขายเป็นเดือน และรายได้อื่น ฯ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ฯลฯ

 • ปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

 •  ชาย หญิง สัญชาติไทย
 • มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel,
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักงานด้านบริการ พูดจาสุภาพอ่อนน้อม
 • ซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ในบางครั้งเพื่อให้งานสำเร็จตามเวลา
 • มีความอดทน สามารถทำงานได้ด้วยดีภายใต้ภาวะการกดดั
 • มีทักษะในการนำเสนอ ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ผ่านงานด้านการขายบริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now


Title การบัญชี และเอกสาร
Job Information

 • ทำงานบัญชีทั่วไป

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสจากการขายเป็นเดือน และรายได้อื่นๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ฯลฯ

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย.
 • มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน อย่างน้อย 1ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม และ เพื่อนร่วมงาน
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย  และ หรือ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการนำเสนอ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ด้วยดีภายใต้ภาวะการกดดัน.
Apply Now


Title กราฟฟิก & เว็บดีไซน์
Job Information

รายละเอียดงาน :

 • กราฟฟิก & เว็บดีไซน์

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสจากการขายเป็นเดือน และรายได้อื่นๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ฯลฯ

 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2ปี.
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย  และ หรือ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • สามารถ ใช้  Photoshop และ Illustrators ได้ดี
  ***ต้องมีตัวอย่างผลงานมาแสดงด้วย***
Apply Now